بمنظور افزایش طول عمرتسمه موتور، محلی که تسمه بر روی آن حرکت می نماید را بررسی نمایید تا دارای زائده نباشد زیرا در صورت وجود زائده بر روی محل عبور تسمه ، این امر موجب پاره شدن تسمه موتور می گردد.

این کار نه تنها باعث کاهش مشکلات مکانیکی احتمالی آینده می شود بلکه این اطمینان را به شما می دهد تا تسمه جدید ماکزیمم سرویس را به شما ارائه دهد.

این کار را با یک برس تمییز انجام دهید و شیار پولی را از هر نوع زنگ زدگی و جسم خارجی پاک کنید. یک دستمال تمییز هم این کار را انجام میدهد.

تمییز نمودن شیار پولی و شفت در موتور موجب کاهش مصرف انرژی نیز خواهد شد.